Načítám.......

 

Návštěvní řád

 1. Obecná ustanovení

1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená provozovatelem sportovního areálu Střelnice, kterým je Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice z.s. TJ Jiskra Domažlice z.s. určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu stadionu Střelnice a používající zařízení stadionu Střelnice.

2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu stadionu Střelnice je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu stadionu Střelnice vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

2. Stadion Střelnice

1. Stadion Střelnice slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně jeho provozovatel na základě nájemní smlouvy TJ jiskra Domažlice z.s.

2. Veřejnost může do areálu stadionu Střelnice vstupovat pouze se souhlasem majitele tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím provozovatele stadionu, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou stadion Střelnice využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s TJ Jiskrou Domažlice z.s., jakožto i pro hosty těchto osob.

4. Kromě provozovatele stadionu Střelnice je oprávněn k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

3. Pobyt v areálu stadionu Střelnice

1. V areálu stadionu Střelnice mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř stadionu Střelnice má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu stadionu Střelnice vyveden. Při opuštění stadionu Střelnice ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

2. Stadion Střelnice je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem stadionu Střelnice z organizačních důvodů jinak.

3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majiteli stadionu Střelnice pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu stadionu Střelnice, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

4. Vstupní kontrola

1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu stadionu Střelnice povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3. Do prostoru areálu stadionu Střelnice je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu stadionu Střelnice. O zákazu vnášet takové předměty do areálu stadionu Střelnice je z pověření provozovatele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba.

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu stadionu Střelnice, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu stadionu Střelnice. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

5. Chování na stadionu Střelnice

1. Každý návštěvník stadionu Střelnice je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení stadionu Střelnice a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu stadionu Střelnice právě probíhá.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Návštěvníci stadionu Střelnice jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru areálu stadionu Letná bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

6. Zákazy

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru areálu stadionu Střelnice zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

a. Rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál
b. Zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně
c. Spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví
d. Láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu
e. Neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr
f. Ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení
g. Tyče pro vlajky či transparenty
h. Mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk
i. Alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu
j. Zvířata
k. Laser ukazovátko
l. Kufry, velké tašky, batohy nebo
m. Fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele stadionu Střelnice

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:

a. Vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení
b. Lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy
c. Vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů)
d. Házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky
e. Zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice
f. Ničit zařízení a vybavení stadionu Střelnice
g. Bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku TJ Jiskra Domažlice nebo stadionu Střelnice
h. Popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
i. Konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál stadionu Střelnice jinou cestou, zejména odhazováním věcí
j. Jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení
k. Jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru areálu stadionu Střelnice, tak z průběhu akce
l. Překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

3. Provozovatel stadionu Střelnice je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Majitel stadionu Střelnice je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu stadionu Střelnice

7. Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř areálu stadionu Letná je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem TJ Jiskra Domažlice z.s.

8. Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce TJ Jiskra Domažlicez.s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

9. Odpovědnost za škody

1. Vstup a užívání areálu stadionu Střelnice uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. TJ Jiskra Domažlice z.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit TJ Jiskra Domažlice z.s.

10. Jednání proti předpisům

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu stadionu Střelnice a postihnuti zákazem vstupu do areálu stadionu Střelnice. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti TJ Jiskra Domažlice z.s. nebo pořadateli dané akce.
3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

11. Účinnost

Návštěvní řád stadionu Střelnice
Palackého 379
Domažlice je účinný 1. června 2015

V Domažlicích dne 1. 1. 2015

  •  
Print Friendly, PDF & Email